keskiviikko 16. joulukuuta 2009

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja toimialue käsittää Kuusimäen, Kourulan, Lavolan ja Lentokentän kaupunginosat.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on

* toimialueen kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
* elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
* paikallistietouden lisääminen, aluehengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
* kaupunginosakulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
* tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
* toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
* seuraa alueen aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
* harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
* edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
* ylläpitää paikalliselle kaupunginosatoiminnalle tarpeellisia tiloja,
* järjestää kokouksia, aluepäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
* järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
* toimii yhteistyössä Lappeenrannan Länsialueen raadin ja kaupungin muiden asukasyhdistysten kanssa.

Jäsenistö

4 §
Yhdistyksen jäseniä ovat

1. varsinaiset jäsenet,
2. kannattajajäsenet ja
3. kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt ja kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

5 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä sääntöjen mukaiset jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

6 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista yhdistyksen hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

8 §
Yhdistyksen syyskokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
5. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
8. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista yhdistyksen hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

Yhdistyksen hallitus

9 §
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin hallituksen muuna jäsenenä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

12 §
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous päättää.

*Tanja
Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen pj.

Ei kommentteja: