keskiviikko 16. joulukuuta 2009

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja toimialue käsittää Kuusimäen, Kourulan, Lavolan ja Lentokentän kaupunginosat.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on

* toimialueen kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
* elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
* paikallistietouden lisääminen, aluehengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
* kaupunginosakulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
* tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
* toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
* seuraa alueen aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
* harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
* edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
* ylläpitää paikalliselle kaupunginosatoiminnalle tarpeellisia tiloja,
* järjestää kokouksia, aluepäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
* järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
* toimii yhteistyössä Lappeenrannan Länsialueen raadin ja kaupungin muiden asukasyhdistysten kanssa.

Jäsenistö

4 §
Yhdistyksen jäseniä ovat

1. varsinaiset jäsenet,
2. kannattajajäsenet ja
3. kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt ja kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

5 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä sääntöjen mukaiset jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

6 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista yhdistyksen hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

8 §
Yhdistyksen syyskokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
5. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
8. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista yhdistyksen hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

Yhdistyksen hallitus

9 §
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin hallituksen muuna jäsenenä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

12 §
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous päättää.

*Tanja
Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen pj.

tiistai 15. joulukuuta 2009

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen syyskokous 15.12.2009

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 15.12.2009 klo 18.00 (kahvitus klo 17.30 alkaen) Lappeenrannassa Kuusimäen koulun ylätalon tiloissa osoitteessa Katajakatu 10 (Kourulan päiväkodin takana oleva rakennus).

Kokouksen yhteydessä voi liittyä asukasyhdistyksen jäseneksi.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2010
4. Määrätään vuodelle 2010 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus (hallituksen esitys: ei jäsenmaksua)
5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista (hallituksen esitys: ei makseta palkkioita)
6. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2010
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan vuosien 2009 ja 2010 tilejä ja hallintoa
10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
11. Keskustellaan muista esille tulevista asioista

Kokouksen jälkeen
• Esitellään kevään asukasfoorumissa saadun kyselyn tuloksia
• Suunnittelupäällikkö Pentti Multaharju kertoo mm. kaupungin suunnitelmista tällä alueella
• Toimittaja Marja Manninen (työestevaraus) kertoo aiheesta: Näkemykseni tästä alueesta ja mitä sen kehittämiseksi tulisi ja voisi tehdä

Tervetuloa!

*Tanja
Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen pj.

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys perustettu kesällä 2009

Olemme perustaneet Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan alueelle vuoden 2009 aikana oman asukasyhdistyksen hoitamaan asukkaiden edunvalvontaa ja pitämään yllä yhteyksiä päättäjiin ja kaupungin eri hallintokuntiin.

Yhdistyksen on käynnistänyt 5-jäseninen hallitus, jonka jäsenet nimettiin tämän vuoden keväällä pidetyssä alueen asukasfoorumissa. Itse toimin hallituksen puheenjohtajana ja samalla yhdistyksen puheenjohtajana. Muut hallituksen jäsenet ovat:
* varapuheenjohtaja Timo Nurmi
* sihteeri Kaija Maunula
* rahastonhoitaja Ahti Nuottimäki
* jäsen Juha Järvinen

Asukasyhdistyksemme toimii niinkin omaperäisellä nimellä kuin Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys. Olemme kokoontununeet hallituksen voimin nyt muutaman kerran syksyn aikana ja suunnitelleet tulevaa syyskokousta ja ensi vuoden toimintaa. Meillä on suunnitelmissa myös omat nettisivut yhdistykselle.

Tässä blogissani, jonka olen nimenny Alueen asialla kirjoitan mm. asukasyhdistyksemme asioista sekä laajemmin koko alueemme asioista. Kirjoitan myös montaa muuta blogia, ne löytää profiilini kautta: http://www.blogger.com/profile/16779084857675702971

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan aluetietoa Lappeenrannan kaupungin sivuilla: http://www.lappeenranta.fi/?deptid=17960&text=off

Lappeenrannan asukasyhdistysten tiedot Lappeenrannan kaupunginsivuilla: http://www.lappeenranta.fi/?deptid=17805

Myös asukasyhdistyksemme rahastonhoitaja Ahti Nuottimäki kirjoittaa alueemme asioista blogissaan: http://ahtinuottimaki.blogit.uusisuomi.fi/

*Tanja
Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen pj.